Informacje20 maja, 12:50,

Rowy melioracyjne i obowiązek ich utrzymania

Rowy melioracyjne i obowiązek ich utrzymania

Zarośnięte i zamulone rowy nie odprowadzają nadmiaru wód, przez co tworzą się zastoiska powodujące podtapianie przyległych gruntów

Brak stałej, systematycznej konserwacji rowów melioracyjnych i przydrożnych oraz przepustów, przy obfitych opadach deszczu prowadzi do lokalnych podtopień i zalewania posesji. Zarośnięte i zamulone rowy nie odprowadzają nadmiaru wód, przez co tworzą się zastoiska powodujące podtapianie przyległych gruntów.Problemem są nie tylko zamulone i zarośnięte rowy melioracyjne, ale również celowe ich niszczenie, zasypywanie i zaśmiecanie.

Z uwagi na powyższe, przypominam o konieczności corocznej konserwacji urządzeń melioracyjnych, w szczególności:

- wykaszanie roślinności ze skarp i dna rowów,

- odmulanie dna koryt rowów,

- usuwanie drzew i krzewów ze skarp i dna rowów po wcześniejszym uzyskaniu zgody na ich usunięcie,

- usuwanie wszelkich zatamowań,

- naprawy uszkodzonych skarp i dna rowów.

Prace konserwacyjne powinny być prowadzone każdego roku – jesienią oraz wiosną w celu umożliwienia odpływu wód opadowych i roztopowych oraz w okresie letnim, w zakresie wykaszania roślinności porastającej koryta urządzeń.

Kwestie utrzymania rowów melioracyjnych, reguluje art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) – utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego związku spółek wodnych.

Zgodnie z art. 206 cytowanej wyżej ustawy jeżeli obowiązek, o którym mowa w art. 205, nie jest wykonywany, właściwy organ Wód Polskich ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntów, szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania.

Zasadnicze funkcje urządzeń melioracji wodnych sprowadzają się do regulacji stosunków wodnych, w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwiania jej uprawy, ochrony użytków rolnych przed degradacją.

Zaniechanie przez właściciela obowiązku utrzymywania rowu we właściwym stanie, jak też utrudnianie przepływu wody w rowie, stanowią wykroczenie podlegające karze grzywny, wymierzanej na zasadach i w trybie przepisów ustawy z dnia 24.08.2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 457).

autor/źródło: UG Szczawin Kościelny

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie